fbpx

Privacy Policy & Cookie Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy

กลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด, บริษัท คาร์บายเออร์ จำกัด, บริษัท วอทคาร์  จำกัด  (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการในเครือบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1 : คำจำกัดความ (Definitions)

ลำดับ (No.)คำศัพท์ (Term)คำอธิบาย (Descriptions)
1บริษัทบริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด, บริษัท คาร์บายเออร์ จำกัด บริษัท วอทคาร์  จำกัด
2ข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data)
ข้อมูลที่สามารถระบุหรืออาจระบุตัวตนได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางการเงิน IP Address Cookies เป็นต้น
3เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject)
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง แต่ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

ข้อ 2 : การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยได้แจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้

บริษัทอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่บริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

ข้อ 3: จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือของบริษัทหรือพันธมิตรในทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทในเครือ ทำให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
 4. เพื่อดำเนินการตามการใช้บริการ ทำนิติกรรมสัญญา ธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร
 5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทพันธมิตร
 6. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 7. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
 8. เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของผู้ใช้บริการของบริษัท

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อ 4: ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 • 1.1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ
 • 1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • 1.3) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • 1.4) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์​โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 • 1.5) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • 1.6) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • 1.7) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

2. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรือไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะดำเนินการอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6: คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพีแอดเดรส (IP Address)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ โดยตรงบนเว็บไซต์

ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทําหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์ อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทําการติดตามเมื่อมี การดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด

ด้วยการทํางานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่วยให้บริษัทจัด บริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นําเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสําหรับท่านด้วย

*6.1: วิธีปิดการทํางานของคุกกี้

 • ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการ เก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจ ไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

*บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

 • เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ whatcar.co.th ใช้คุกกี้ต่างๆ ดังนี้ โดย คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

*คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

 • คุกกี้ประเภทนี้มีความสําคัญต่อการทํางานของเว็บไซต์ whatcar.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทได้ทุกส่วนและปลอดภัย
 • คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทํางานของคุกกี้เหล่านี้ ท่าน อาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ เช่น การอ่าน และการนําทางระหว่างหน้าเว็บ

*คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทํางานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

 • บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ whatcar.co.th เพื่อวิเคราะห์และนับจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
 • นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ําบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของบริษัทโดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 • อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้ง ไม่มีการเก็บข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

*คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

 • บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการบันทึกและจดจําคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าชมเว็บไซต์ whatcar.co.th เช่น หน้าที่ท่านได้เยี่ยมชม หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่าน บริษัทจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนํากลับ มาใช้อีกครั้งเมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหา รวมถึงนําเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง ได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด
 • ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บ ข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
 • หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ อาจทําให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ หรือมี ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น

*คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

 • บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจําพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ whatcar.co.th ของท่าน รวมถึงราย ละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ในการนําเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด รวมถึงป้องกัน หรือจํากัดจํานวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณานั้นซ้ําๆ และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนําเสนอด้วย

ข้อ 7: การใช้โซเชียลปลั๊กอินของ Facebook,  Twitter บน www.whatcar.co.th

 • ฟีเจอร์หนึ่งของเว็บไซต์บนโดเมน www.whatcar.co.th คือการใช้โซเชียล ปลั๊กอิน (“ปลั๊กอิน”) จากเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค facebook.com ซึ่งดำเนินการโดย Facebook, Inc. เลขที่ 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 สหรัฐอเมริกา (“Facebook”) ปลั๊กอินเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ของ Facebook อยู่
 • ฟีเจอร์หนึ่งของเว็บไซต์บนโดเมน www.whatcar.co.th คือการใช้โซเชียล ปลั๊กอิน (“ปลั๊กอิน”) จากเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค twitter.com ซึ่งดำเนินการโดย Twitter Inc. 1355 market street suite 900 san francisco ca 94103 (“Twitter”) ปลั๊กอินเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ของ Twitter อยู่

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์บนโดเมน www.whatcar.co.th เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook, Twitter โดยตรง Facebook, Twitter จะโอนเนื้อหาของปลั๊กอินเข้าสู่เบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงโดยเบราว์เซอร์ของคุณจะรวมเนื้อหานั้นเข้ากับเว็บไซต์

*การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัท
 • เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ในบางครั้ง บริษัทอาจ เชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดีย เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น Youtube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท

การรวมเนื้อหานี้จะทำให้ Facebook, Twitter ได้รับข้อมูลที่คุณเข้าถึงในหน้าเว็บไซต์บนโดเมน www.whatcar.co.th หากคุณลงชื่อ เข้าใช้ด้วย Facebook, Twitter จะเป็นการเข้าเพจโดยใช้บัญชี Facebook, Twitter ของคุณ โปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าชม Internet presence ของเราบนโดเมน www.whatcar.co.th ไม่ว่าคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอินหรือไม่ก็ตาม หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับปลั๊กอิน เช่น ด้วยการคลิกปุ่ม “ถูกใจ” เบราว์เซอร์ของคุณจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง Facebook, Twitter โดยตรงและจะบันทึกไว้ที่ Facebook, Twitter คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงวิธีที่ Facebook, Twitter ประมวลผลและใช้ข้อมูล สิทธิของคุณ และการตั้งค่าต่างๆ เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณได้ในหมายเหตุด้านการคุ้มครองข้อมูลของ Facebook (http://www.facebook.com/policy.php) Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

หากคุณไม่ต้องการให้ Facebook, Twitter รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่าน Internet presence ของเรา คุณจะต้องลงชื่อออกจาก Facebook, Twitter ก่อนเข้า www.whatcar.co.th

ข้อ 8: การวิเคราะห์ Google Analytics

เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ ผู้ให้บริการรายอื่น (third-party service) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การให้บริการของเรา

 • Google Analytics
 • Google Analytics เป็นบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดทำโดย Google โดย Googleจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงบริการอื่น ๆ ของ Googleอาจมีการเข้าถึงข้อมูล เพื่อกำหนดเนื้อหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาด้วย
 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้บริการ Google Analytic นี้เข้าถึง โดยติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช้ Google Analytics ส่วนเสริมนี้จะช่วยป้องกัน JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และdc.js) ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ กับ Google Analytics
 • สำหรับข้อมูลหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลเพิ่มเติมของ Google เข้าไปได้ที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ

ข้อ 9: การคุ้มครองข้อมูลการเงิน

การรักษาความลับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมต่อผู้โฆษณา หรือพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการเงิน รวมถึงการใช้บริการของลูกค้าของบริษัท

ข้อ 10: ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น

ข้อ 11: สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้

 • 1. การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 • 2. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล
 • 3. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
 • 4. การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
 • 4.1) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 • 4.2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
 • 4.3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • 5. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 • 6. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
 • 7. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • 8. การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 12: การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทเครือ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นของบริษัท และถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อ 13: การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด

ข้อ 14: ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 34/107 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 อีเมล : [email protected] โทร : 02-532-3403 แฟกช์ : 02-531-2459

เราคือใคร “CMS”

ในส่วนนี้ คุณควรระบุ URL เว็บของคุณ เช่นเดียวกับชื่อของบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง และข้อมูลที่ติดต่อได้

ปริมาณข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องแสดงจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของธุรกิจในท้องถิ่นหรือในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นจะต้องแสดงที่อยู่จริง ที่อยู่ที่จดทะเบียน หรือเลขรหัสประจำนิติบุคคลจดทะเบียนบริษัท

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

ในส่วนนี้ คุณควรระบุว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่คุณเก็บจากผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมเว็บ อาจจะมีข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ อีเมล การตั้งค่าบัญชี ข้อมูลธุรกรรมเช่นข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลทางเทคนิคเช่นข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

คุณควรระบุการเก็บข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหวง่าย เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

เพิ่มเติมสำหรับรายการข้อมูลส่วนตัวที่คุณเก็บ คุณจำเป็นต้องระบุเหตุผลการเก็บรวบรวม คำอธิบายเหล่านี้ต้องระบุข้อกฎหมายประกอบสำหรับการเก็บข้อมูลและการเก็บรักษา หรือการอนุญาตให้ใช้งานที่ผู้ใช้มอบให้

ข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ถูกสร้างแค่จากการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับเว็บของคุณ ข้อมูลส่วนตัวถูกสร้างจากขั้นตอนทางเทคนิคด้วยเช่น ฟอร์มติดต่อ ความเห็น คุกกี้ การวิเคราะห์ และการแนบบุคคลที่สาม

โดยเบื้องต้น WordPress ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมใด ๆ และเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ที่ถูกแสดงบนหน้าจอข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตาม บางปลั๊กอินอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัว คุณควรจะเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

ความเห็น

ในส่วนย่อยนี้ คุณควรระบุว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกเก็บไว้จากความเห็นต่างๆ เราได้ระบุแล้วว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ WordPress จะเก็บไว้ในเบื้องต้น

สื่อ

ในส่วนย่อยนี้ คุณควรระบุว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้ซึ่งสามารถอัปโหลดไฟล์สื่อ ไฟล์สื่อที่ถูกอัปโหลดทั้งหมดส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย

แบบฟอร์มติดต่อ

โดยเบื้องต้น WordPress ไม่มีแบบฟอร์มติดต่อรวมมาด้วย ถ้าคุณใช้งานปลั๊กอินแบบฟอร์มติดต่อ ใช้หมวดย่อยนี้ในการระบุถึงข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่ถูกเก็บเมื่อมีคนส่งฟอร์มติดต่อ และเก็บไว้นานเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะระบุว่าคุณเก็บข้อมูลการส่งฟอร์มติดต่อเพื่อช่วงเวลาที่แน่นอนสำหรับวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้า แต่คุณไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด

คุกกี้

ในหมวดย่อยนี้ คุณควรแสดงรายการคุกกี้ที่เว็บไซต์ใช้งาน รวมถึงที่ตั้งโดยปลั๊กอิน สื่อสังคมและการวิเคราะห์ของคุณ เรามีการสร้างคุกกี้ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นในการติดตั้ง WordPress

การวิเคราะห์

ในส่วนย่อยนี้ คุณควรระบุแพคเกจการวิเคราะห์ที่คุณใช้ ผู้ใช้ต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะเลือกออกจากการติดตามเพื่อวิเคราะห์ และลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวิเคราะห์ ถ้ามี

ในเบื้องต้นแล้ว WordPress จะไม่ทำการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ใดๆ แต่อย่างไรก็ตามบัญชีเว็บโฮสติ้งจำนวนมากจะมีการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับผู้ไม่ประสงค์ออกนาม และคุณก็อาจจะมีการติดตั้งปลั๊กอินที่ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แล้ว หากเป็นกรณีนั้นแล้วล่ะก็ให้คุณใส่รายละเอียดของปลั๊กอินได้ที่นี่

ใครที่เราแชร์ข้อมูลของคุณด้วย

ในหมวดนี้ คุณควรจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามทั้งหมดที่คุณแชร์ข้อมูลเว็บไซต์ด้วย รวมถึงพันธมิตร บริการบนคลาวด์ การประมวดผลการชำระเงิน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และระบุถึงข้อมูลอะไรบ้างและเหตุผลที่คุณแชร์ให้กับพวกเขาเหล่านั้น ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาด้วยถ้าเป็นไปได้

โดยเบื้องต้นแล้ว WordPress ไม่ได้แชร์ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตาม

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ในหมวดนี้ คุณควรอธิบายถึงระยะเวลาที่เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดยเว็บไซต์ ในขณะที่ความรับผิดชอบของคุณที่ตามมากับการจัดการเวลาในการเก็บแต่ละชุดข้อมูลและเหตุผลในการเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงในที่นี้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องการบอกว่าคุณจะเก็บข้อมูลแบบฟอร์มติดต่อเป็นเวลาหกเดือน ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เป็นเวลาหนึ่งปี และข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นเวลาสิบปี เป็นต้น

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ

ในหมวดนี้ คุณควรอธิบายสิทธิ์อะไรบ้างที่ผู้ใช้ของคุณมีอยู่บนข้อมูลของพวกเขา และพวกเขาสามารถเรียกร้องสิทธิ์เหล่านั้นได้อย่างไร

ข้อมูลของคุณที่ถูกส่ง

ในหมวดนี้ คุณควรจะแสดงรายการการโอนถ่ายข้อมูลเว็บคุณนอกสหภาพยุโรปและอธิบายถึงช่องทางที่ข้อมูลนั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลยุโรป อาจจะรวมถึงเว็บโฮสติ้งของคุณ การจัดเก็บแบบคลาวด์ หรือบริการต่าง ๆ โดยบุคคลที่สาม

กฎหมายการป้องกันข้อมูลในสหภาพยุโรปต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้อาศัยชาวยุโรปซึ่งถูกย้ายออกนอกจากสหภาพยุโรปได้รับความคุ้มครองในมาตรฐานเดียวกันกับข้อมูลที่อยู่ในยุโรป ดังนั้น รายการเพิ่มเติมของปลายทางที่ข้อมูลไปถึง คุณควรอธิบายว่าคุณทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่ามาตรฐานเหล่านี้จะถูกใช้ทั้งโดยคุณหรือโดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะผ่านข้อตกลงเช่น การปกป้องส่วนตัว มาตราต่าง ๆ ในสัญญา หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ผูกพันขององค์กร

ข้อมูลการติดต่อ

ในหมวดนี้ คุณควรจะให้วิธีการติดต่อสำหรับข้อกังวลที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ ถ้าคุณจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล ให้ใส่รายชื่อและรายละเอียดสำหรับติดต่อไว้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าหากคุณใช้เว็บของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าและคุณเข้าร่วมในการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ซับซ้อน คุณควรระบุถึงข้อมูลเหล่านั้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เราได้พูดถึงไปแล้ว

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

ในหมวดนี้ คุณควรจะอธิบายว่ามีการมาตรการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ของคุณ อาจจะรวมถึงมาตรการทางเทคนิคเช่น การเข้ารหัส มาตรการความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนสองชั้น และมาตรการเช่นการอบรมเจ้าหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล หากคุณมีการใช้งานการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถกล่าวถึงไว้ ณ ที่นี่ได้ด้วย

กระบวนการช่องโหว่ข้อมูลอะไรบ้างที่เรามีในที่นี้

ในหมวดนี้ คุณควรจะอธิบายขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณมีสำหรับจัดการกับการรั่วไหลของข้อมูล ทั้งจริงและอาจเกิดขึ้นได้ เช่นระบบการรายงานภายใน กลไกการติดต่อ หรือการให้รางวัลเมื่อพบเจอข้อบกพร่อง

บุคคลที่สามอะไรบ้างที่เราได้รับข้อมูลมา

ถ้าเว็บไซต์ของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้จากบุคคลที่สามรวมถึงผู้โฆษณา ข้อมูลนี้ต้องถูกรวมไว้ในหมวดของนโยบายส่วนตัวที่สัมพันธ์กับข้อมูลบุคคลที่สาม

มีการตัดสินใจและ/หรือการเก็บข้อมูลอย่างอัตโนมัติอะไรบ้างที่เราทำกับข้อมูลผู้ใช้

ถ้าเว็บไซต์ของคุณให้บริการซึ่งรวมถึงการตัดสินใจอย่างอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ลูกค้าสมัครเพื่อเครดิตหรือรวบรวมข้อมูลไปใช้เป็นโปรไฟล์การโฆษณา คุณต้องระบุว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้น และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น ถูกใช้งานและตัดสินใจอะไรกับข้อมูลที่ถูกรวบรวมนั้น และผู้ใช้มีสิทธิ์อะไรบ้างในการตัดสินใจนั้นโดยไม่มีการแทรกแซงโดยมนุษย์

ความต้องการการเปิดเผยซึ่งควบคุมบังคับในอุตสาหกรรม

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมที่ควบคุม หรือถ้าคุณขึ้นอยู่กับกฎความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม คุณอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นที่นี่

Litespeed Cache

ไซต์นี้ใช้การแคชเพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น การแคชอาจจัดเก็บสำเนาของหน้าเว็บทุกหน้าที่แสดงบนไซต์นี้ซ้ำกัน ไฟล์แคชทั้งหมดเป็นแบบชั่วคราว และบุคคลที่สามจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้จำหน่ายปลั๊กอินแคช ไฟล์แคชจะหมดอายุตามกำหนดเวลาที่ผู้ดูแลระบบไซต์กำหนด แต่ผู้ดูแลระบบอาจล้างข้อมูลออกอย่างง่ายดายก่อนที่จะหมดอายุตามธรรมชาติ หากจำเป็น เราอาจใช้บริการ QUIC.cloud เพื่อประมวลผลและแคชข้อมูลของคุณชั่วคราว โปรดดู https://quic.cloud/privacy-policy/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม & เราอาจใช้บริการ Cloudflare เพื่อประมวลผล & แคชข้อมูลของคุณชั่วคราว โปรดดู https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Advanced Ads Pro

เว็บไซต์นี้ใช้ Advanced Ads Pro เพื่อลงโฆษณา ปลั๊กอิน WordPress อาจใช้คุกกี้บุคคลที่หนึ่งหลายรายการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวมโฆษณาอย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลทางเทคนิคแต่ไม่เก็บข้อมูลที่อยู่ IP การใช้งานจะเชื่อมโยงกับคุณลักษณะและตัวเลือกเฉพาะเมื่อฝังโฆษณา
โปรดดูข้อมูลคุกกี้ Advanced Ads cookie information สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Akismet

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่ใช้บริการต่อต้านสแปมของ Akismet ข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ใช้ตั้งค่า Akismet สำหรับไซต์ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงที่อยู่ IP ของผู้แสดงความคิดเห็น ตัวแทนผู้ใช้ ผู้อ้างอิง และ URL ของไซต์ (พร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้แสดงความคิดเห็นโดยตรง เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล ที่อยู่และความคิดเห็นเอง)


Who we are “CMS”

Suggested text : Our website address is: https://www.whatcar.co.th

What personal data we collect and why we collect it

In this section you should note what personal data you collect from users and site visitors. This may include personal data, such as name, email address, personal account preferences; transactional data, such as purchase information; and technical data, such as information about cookies.

You should also note any collection and retention of sensitive personal data, such as data concerning health.

In addition to listing what personal data you collect, you need to note why you collect it. These explanations must note either the legal basis for your data collection and retention or the active consent the user has given.

Personal data is not just created by a user’s interactions with your site. Personal data is also generated from technical processes such as contact forms, comments, cookies, analytics, and third party embeds.

By default WordPress does not collect any personal data about visitors, and only collects the data shown on the User Profile screen from registered users. However some of your plugins may collect personal data. You should add the relevant information below.

Comments

In this subsection you should note what information is captured through comments. We have noted the data which WordPress collects by default.

Media

In this subsection you should note what information may be disclosed by users who can upload media files. All uploaded files are usually publicly accessible.

Contact forms

By default, WordPress does not include a contact form. If you use a contact form plugin, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a contact form, and how long you keep it. For example, you may note that you keep contact form submissions for a certain period for customer service purposes, but you do not use the information submitted through them for marketing purposes.

Cookies

In this subsection you should list the cookies your web site uses, including those set by your plugins, social media, and analytics. We have provided the cookies which WordPress installs by default.

Analytics

In this subsection you should note what analytics package you use, how users can opt out of analytics tracking, and a link to your analytics provider’s privacy policy, if any.

By default WordPress does not collect any analytics data. However, many web hosting accounts collect some anonymous analytics data. You may also have installed a WordPress plugin that provides analytics services. In that case, add information from that plugin here.

Who we share your data with

In this section you should name and list all third party providers with whom you share site data, including partners, cloud-based services, payment processors, and third party service providers, and note what data you share with them and why. Link to their own privacy policies if possible.

By default WordPress does not share any personal data with anyone.

How long we retain your data

In this section you should explain how long you retain personal data collected or processed by the web site. While it is your responsibility to come up with the schedule of how long you keep each dataset for and why you keep it, that information does need to be listed here. For example, you may want to say that you keep contact form entries for six months, analytics records for a year, and customer purchase records for ten years.

What rights you have over your data

In this section you should explain what rights your users have over their data and how they can invoke those rights.

Where we send your data

In this section you should list all transfers of your site data outside the European Union and describe the means by which that data is safeguarded to European data protection standards. This could include your web hosting, cloud storage, or other third party services.

European data protection law requires data about European residents which is transferred outside the European Union to be safeguarded to the same standards as if the data was in Europe. So in addition to listing where data goes, you should describe how you ensure that these standards are met either by yourself or by your third party providers, whether that is through an agreement such as Privacy Shield, model clauses in your contracts, or binding corporate rules.

Contact information

In this section you should provide a contact method for privacy-specific concerns. If you are required to have a Data Protection Officer, list their name and full contact details here as well.

Additional information

If you use your site for commercial purposes and you engage in more complex collection or processing of personal data, you should note the following information in your privacy policy in addition to the information we have already discussed.

How we protect your data

In this section you should explain what measures you have taken to protect your users’ data. This could include technical measures such as encryption; security measures such as two factor authentication; and measures such as staff training in data protection. If you have carried out a Privacy Impact Assessment, you can mention it here too.

What data breach procedures we have in place

In this section you should explain what procedures you have in place to deal with data breaches, either potential or real, such as internal reporting systems, contact mechanisms, or bug bounties.

What third parties we receive data from

If your web site receives data about users from third parties, including advertisers, this information must be included within the section of your privacy policy dealing with third party data.

What automated decision making and/or profiling we do with user data

If your web site provides a service which includes automated decision making – for example, allowing customers to apply for credit, or aggregating their data into an advertising profile – you must note that this is taking place, and include information about how that information is used, what decisions are made with that aggregated data, and what rights users have over decisions made without human intervention.

Industry regulatory disclosure requirements

If you are a member of a regulated industry, or if you are subject to additional privacy laws, you may be required to disclose that information here.

Litespeed Cache

This site utilizes caching in order to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary, and are never accessed by any third party, except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator, but may easily be purged by the admin before their natural expiration, if necessary. We may use QUIC.cloud services to process & cache your data temporarily.Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details. & We may use QUIC.cloud services to process & cache your data temporarily.Please see https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ for more details.

Advanced Ads Pro

This website uses Advanced Ads Pro to place advertisements. The WordPress plugin may use multiple first-party cookies to ensure the correct integration of ads. These cookies store technical information but not IP addresses. Their use is linked to specific features and options when embedding ads.
Please, see the Advanced Ads cookie information for more details.

Akismet

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).